ขั้นตอนการขอสั่งซื้อบุหรี่ซิกาแรตไปจำหน่ายใน ต่างประเทศ

1. ผู้ซื้อจะต้องทำหนังสือแจ้งความประสงค์ในการสั่งซื้อบุหรี่ของโรงงานยาสูบ โดยต้องระบุรายละเอียดต่างๆ ดังนี้


- รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการสั่งซื้อ (ซองแข็ง หรือซองอ่อน)
- ตราบุหรี่ที่ต้องการสั่งซื้อ พร้อมระบุจำนวน (ขั้นต่ำ 100 หีบ)
- สถานที่ และประเทศที่ต้องการส่งออก (หากเป็นประเทศที่มีพื้นที่ติดเขตชายแดนไทย ต้องระบุด่านศุลกากรที่ต้องการจะส่งออกด้วย


2. วิธีการชำระเงิน


- ผู้ซื้อจะต้องชำระราคาค่าบุหรี่ซิการแรต ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับหนังสือยืนยันการสั่งซื้อ
- (Proforma Invoice) ที่ผู้ซื้อลงนามประทับตราแล้ว โดยชำระด้วยการโอนเงิน หรือชำระเป็น Cashier' Cheque
- ผู้ซื้อจะต้องวางหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันจากธนาคาร (Bank Guarantee) ออกโดยธนาคาร
- สาขาที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และต้องวางหลักประกัน อันมีวงเงินการค้ำประกันเทียบเท่า หรือ มากกว่าประมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ 600 หีบต่อปี


3. หลังจากที่โรงงานยาสูบได้ทำบันทึกขออนุมัติให้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ในการจำหน่ายบุหรี่ของโรงงานยาสูบแล้ว โรงงานยาสูบ จะทำหนังสือแจ้งเพื่อให้ผู้ซื้อเข้ามาติดต่อทำสัญญา โดยผู้ซื้อจะต้องเตรียมหลักฐานในการทำสัญญา ดังนี้


- สำเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ของกระทรวงพาณิชย์ (มีอายุไม่เกิน 1 ปี)
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หน้า - หลัง ของผู้ลงนามในสัญญา (รวมทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับ มอบอำนาจกรณีการมอบอำนาจ)
- หลักประกัน เป็นเงิน ...............บาท
   เงินสด หรือ
   หนังสือค้ำประกันของธนาคารฯ........................สาขา............................
- ตราประทับของบริษัท
- หนังสือมอบอำนาจ (กรณีได้รับมอบอำนาจมาลงนามในสัญญา พร้อมปิดอากร 10.-บาท หรือ 30.-บาท)
- แบบ ภ.พ. 20


4. หลังจากที่โรงงานยาสูบได้ทำสัญญาซื้อขายกับผู้ซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กำหนดการส่งมอบบุหรี่ซิกาแรตจะเสร็จสิ้น ภายในระยะเวลา 60 วัน โดยจะจัดส่งให้ตามสถานที่ที่ลูกค้าแจ้ง พร้อม Invoice Tax/Tax Invoice
@ อย่าลืม !!!
@ ท่านสามารถขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มได้โดยการลงทะเบียนเป็นผู้ค่าส่งออก